استکبار جهانی، از آغازحیات ننگینش، همواره در پی این توطئه بود که چگونه می توان " نیروی زن " را از صحنه خارج نمود و یا از طریق زن، تسلطی قویتر بر ملل ضعیف برقرار کرد.

انگیزه ی این تفکر شیطانی و غلط یعنی مضمحل ساختن قوای زن در اندیشه ی طاغیان رسوخ کرد. آنان متوجه شدند که آنچه عامل تقویت و تزاید روحیه ی عمومی اجتماع می گردد و جوامع را مقاوم و در صحنه های مبارزه ی مستمر با استعمارگران قدرتمند نگه میدارد، همانا جنس زن است.

آنان به خوبی دریافتند تا وقتی زن در جامعه، نیرومند و دارای هویت اصیل خویش است، استعمار آن جامعه محال و نشدنی است، خصوصا در جوامع مذهبی که الگوهای بزرگی در صدر زنان عالم دارد; الگوهایی که مرجع مسلمین به آنهاست ،امکان دستیابی به سلطه ی این ملل وجود ندارد. مللی که به قول امام (ره) با نیم سطر نوشته ی یک مرجع دینی(آیت الله شیرازی) دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو درآوردند.

زن با تصور و تفکری که اسلام از او ارائه میدهد، موجب وحشت استعمارگران می گردد و اینان در پی توطئه علیه این قوه ی عظیم و معنوی بر آمدند و با زنان آزاده و مکتبی به ستیزه پرداختند; و اکنون در مقابل این توطئه، زنان ما (زنان مسمان ، عفیف، و تسلیم دین اسلام) نیز مصممند که دست برون آمده از آستین توطئه و جنایت استکبارگران را قطع  نمایند.
برچسب ها :
رسالت زن در جامعه ,  زن ,  استکبار ,  اسلام , 

موضوع :
حجاب و عفاف ,