یکی می گفت : مهم هدف انسان است وگرنه حجاب نقشی در زندگی ندارد.

دوستش پاسخ داد : برای رسیدن به هدف باید از
وسیله مناسب استفاده کرد.

اگر هدف جلوه گری و مشغول کردن فکر دیگران به خود و برهم زدن آسایش خانواده هاست،

وسیله آن
بدحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابی است؛ولی اگر هدف پیشرفت و زندگی آرام و احترام به حقوق دیگران است وسیله آن پوشش می باشد.چـــــــــــــــرا که:
در صورت بدحجابی تضمینی برای رسیدن به هیچ کدام از اهداف ذکر شده وجود ندارد.

نمی شود برای رسیدن به فضا از ماشین ژیان استفاده کرد بلکه باید سوار بر سفینه فضایی شد.بماند قضاوت با خود شما.............
موضوع :
حجاب و عفاف ,