رنگ سرخ پرچم عشق

  

عباس یعنی تا شهادت یكه تازی

عباس یعنی عشق ،یعنی پاكبازی

عباس یعنی رنگ سرخ پرچم عشق

یعنی مسیر سبز پر پیچ و خم عشق

با عشق بودن تا جنون یعنی ابوالفضل

خورشید در دریای خون یعنی ابوالفضل

جوشیدن بحر فنا معنای عباس

لب تشنه رفتن تا خدا معنای عباس

بی چشم دیدن چهره ی رؤیایی یار

جاری شدن در دیده ی دریایی یار

بی لب نهادن لب به جام باده ی عشق

بی كام نوشیدن تمام باده ی عشق

این است مفهوم نام بلند نام عباس

در ساحل بی ساحل آرام عباس

یك مشك آب عشق و دریایی طراوت

یك بارقه از حق و خورشید ی حرارت

خلیل شفیعی
موضوع :
محرم ,