کربلا خانه عشق است و دلم پروانه

بال و پر سوخته پروانه در این کاشانه

 

 

من اگر شهره ی بازار دیوانگیم

شهره ی کرببلا کرد مرا دیوانه
موضوع :
محرم ,