دوباره بوی محرم دوباره بوی خدا

دوباره روضه ی ارباب روضه ی سقا

دوباره هیئت و زنجیرو سینه و لطمه

دوباره بیرق سرخ حسین و بزم عزا

دوباره هروله شور کوچه واکردن

دوباره (وعده ی دیدارمان به کرب و بلا...)

کتیبه ها و سیاهی و محتشم خوانی

دوباره ناله و آه و بساط اشک و بکا

دوباره روضه ی تیر و کمان و طفل رباب

که تشنه پر زده جوجه ز ساحل دریا

دوباره صیحه ی ارباب و ناله ی ولدی...!

کنار پیکر صد چاک اکبر لیلا

دوباره گریه ی طفل سه ساله ی مضطر

که بوسه زد به گلوی بریده ی بابا

دوباره شام غریبان و آتش و دود و ....

....صدای سیلی و اشک یتیم در صحرا

تمام دشت ز طیر و وحوش سیرابند

عزیز فاطمه تشنه است اف به تو دنیا

دوباره بانوی پهلو شکسته ای خواند....

کنار گودی مقتل''...غریب مادر...'' را

دوباره شیهه ی اسبی که واژگون زین است

که دید زینب و آهی کشید وا أُما...

کسی که زینت دوش حبیب داور بود

تنش سه نقطه ورأس بریده اش اما....

یاسر حوتی
موضوع :
محرم ,