مناجات 3

هوالقدیر

در این ویران سرای سست بنیاد....گدایان را مبر یارب تو از یاد

در این ویران سرای سست بنیاد....گدایان را مبر یارب تو از یاد

گدایان چشم دل سوی تو دارند....امید رحمت از كوی تو دارند

به درگاه تو انان آه دارند....همه زین آه با تو راه دارند

 

مناجات 3

هوالقدیر

در این ویران سرای سست بنیاد....گدایان را مبر یارب تو از یاد

گدایان چشم دل سوی تو دارند....امید رحمت از كوی تو دارند

به درگاه تو انان آه دارند....همه زین آه با تو راه دارند

شكوه خود پرستی را شكستند....ببزم عاشقی اینك نشستند

دل این دردمندان شاد گردان....اسیران را ز بند آزاد گردان

عطا كن درد ایشان را دوایی....مریضان را محبت كن شفایی

كرم كن قلبشان را نور بینش....تو ای نقاش نقش آفرینش

ز رحمت جرعه ای بر جرعه نوشان....گناه این خطا كاران بپوشان

بسوزان تا بسوزند از غم تو....بدم تا زنده گردند از دم تو

بده یاری به خیل بی نوایان....مران از درگه لطفت گدایان

الا ای راحت جانهای جانها....گل عشقت برویان در نهان ها

شب بیچارگان را روز گردان....به شیطان جمله را پیروز گردان

فقیران را بده خط امانی....زكوی خود به آنان ده نشانی

بود مسكین ز خیل پر گناهان....پناهش ده پناه بی پناهان

كلیات اشعار مولانا فیض كاشانی
موضوع :
مناجات با خدا ,