بعضی از نگاه ها، ویروس گناه منتشر می کنند و
بعضی از چهره ها، حشره ی مزاحمت دور خود جمع می کنند.
قیافه های بزک کرده ای که نگاه های حرام را به سوی خود جلب می کند،
مرداب حشره خیز است و موهای افشان و در معرض تماشا،
شعله های اتش دوزخ است.