مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست و بدون انکه بداند، حس می کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد. حیا (و در نتیجه عزیز بودن زن و معشوق واقع شدن او برای مرد) پاداش های خود را پس انداز می کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد و او را به اقدامات مهم وا می دارد و قوایی را که در زیر سطح ارام حیات ما ذخیره شده است، بیرون می ریزد.
کتاب اخلاق جنسی شهید مطهریموضوع :
حجاب و عفاف ,