حجاب ظاهری ریشه درعفاف درونی دارد. کسی که بخواهد پاک شود،
ظاهر و باطنش را باید یکی کند.
آنان که بی قید و لاابالی اند ،ولی می گویند «دلت پاک باشد»،نمی دانند که پاکی دل در پاکی رفتار و متانت و وقار نمایان می شود و از دل پاک، جز نگاه پاک بر نمی آید..

 
«از کوزه همان برون تراود که در اوست.»
موضوع :
حجاب و عفاف ,