دختران و بانوان فرزانه و فهیم ،وقتی به بلوغ فکری

 می رسند ،متین و با وقار می شوند، نه با هر موج

به این سو و ان سو می روند و نه رضای خدا را با

پسند مردم عوض می کنند.
حجاب ،سلاح مقاومت در برابر بی بند و باری است.

پرنیان پاکدامنیموضوع :
حجاب و عفاف ,