مناجات 2

هوالبصیر

الهی ای روان تیره را نور ......ز درگاهت مكن این خسته را دور

نصیبش كن بهشت جاودانه....براه عزتش بنما روانه

امید او خداوندا توئی تو....صفای جان جهان دارا توئی تو

 مناجات 2

هوالبصیر

الهی ای روان تیره را نور ......ز درگاهت مكن این خسته را دور

نصیبش كن بهشت جاودانه....براه عزتش بنما روانه

امید او خداوندا توئی تو....صفای جان جهان دارا توئی تو

در رحمت برویم باز فرما....مرا با مغفرت دمساز فرما

دلم از نور عشقت كن فروزان....قبولم كن به جمع پاك بازان

قسم بر تو ز عشقت مست مستم....بولله فقیری حق پرستم

گرفتارم به بند بی نوائی....دل تاریك من را ده صفائی

ندارم چاره ای ای چاره من....نظر كن بر دل بیچاره ی من

تجلی كن تو بر این خانه دل....عمارت كن همی كاشانه دل

ببخش این رو سیاه بی نوا را....مكن محروم لطفت این گدا را

ال ای مرهم این قلب مجروح....در رحمت برویم كن تو مفتوح

دل آگاه و جان روشنم بخش....ز گلخن وارهان و گلشنم بخش

ز عصیان یا ربم آزاد گردان....دل پر غصه ام را شاد گردان

ز مسكین در گذر ای حی داور....مرا امروز و فردا ای تو یاور

كلیات اشعار مولانا فیض كاشانی
موضوع :
مناجات با خدا ,