همیشه ما در طول زمان هر وقت گفتیم حجاب و عفت،عده ای گفتند اقا حجاب به عفت چه کار دارد؛خیلی ها حجاب دارند؛عفت ندارند؛خیلی هم عفت دارند؛حجاب ندارند.
بعضی این را می گویند؛در حالی که این حرف درستی نیست.عفت یک چیز است حجاب یک چیز دیگر،اما عفت ان چیز غیر قابل دسترسی و غیر قابل تاثیر پذیری و ان صخره اسیب نا پذیر در انسان نیست؛مثل همه خلقیات و خصلت های انسانی،در معرض تهاجم قرار می گیرد.یکی از چیز هایی که می تواند ان را از تهاجم به دور بدارد و عفاف زن و طهارت او و تقوای او و حالت پرهیز و عصمت را در او نگه دارد، نداشتن معاشرت نا مناسب در محیط زندگی و محیط کار و محیط جامعه است. معاشرت نامناسب یعنی معاشرتی که در او جهات فرهنگی و اخلاقی خاص رعایت نشده باشد. ان چیزی که می تواند به این نگه داری و مصون سازی و جداسازی کمک کند،حجاب است.


بهترین چیز حجاب است؛حجاب از طرف زن و حجاب از طرف مرد. حجاب مرد هم نگاه نکردن است،حجاب یعنی مانع؛یعنی فاصل در زن (*)

 (*). بیانات رهبر معظم انقلاب در سمینار نقش زن در جامعه، 11/12/64
موضوع :
حجاب و عفاف ,