مناجات 8

 هوالرب

خداوندا الا ای جان عالم .....تو ای جان جهان و جان آدم

اگر دل را بسویت بار بودی.....بباغ جان گل بی خار بودی

بدست آرم اگر امید واری....زنم پر در هوای رستگاری

بباید از عنایاتت شفایی....به لطفت گر بخوانی بی نوایی

مرا باشد عذاب نار در پیش....خداوندا ترحم كن به درویش

به درویشی كه عمر او تمام است...به بند نفس و شیطان تلخ كام است

در آن روزی كه جان را می ستانی....نما مست از شرابت نا توانی

مگر جز مهرو لطفت مایه ای هست....مگر جز بخششت سرمایه ای هست

به قلبم كن كرامت آه پر سوز....تو ای جانان و ای شمع دل افروز

بسوز و ساز مسكینان نظر كن.....ز دل جز عشق خود یارب بدر كن

ز بند دوزخم الله رها كن....مرا یارب ز نفس دون جدا كن

در این درگه بده راهم الهی ....كه جز لطفت ندارم من پناهی

الهی این گنه پیشه غریب است....بود بیمار و محتاج طبیب است

به مسكین كن عطا حال مناجات....ز وی بنما روا یا رب تو حاجات

كلیات اشعار مولانا فیض كاشانی
موضوع :
مناجات با خدا ,