پشت بعضی از نگاه های مسموم و محبت های فریبا ، دره ی هولناکی از سقوط و شب تاریکی از بدبختی است. بعضی قیمت خود را نمی شناسند و خود را ارزان می فروشند. همه ی مدعیان دوستی وعشق ،خریدار نیستند،بلکه فقط قیمت می کنند.

پرنیان پاکدامنی

به راستی چرا؟

چرا بعضی قیمت نمیشناسند چرا بعضی ارزان فروشند چرا بعضی فقط قیمت می کنند چرا بعضی ارزان می خرند؟
موضوع :
حجاب و عفاف ,