رسول الله الاعظم (صلی الله علیه و آله) :  

دو گروهند که اهل آتشند، نمی خواهم آنها را بنگرم.

۱. گروهی که تازیانه به دست گرفته و به مردم اذیت می رسانند.

۲. زنانی که پوشیده اند ولی برهنه اند .(کاسیات عاریات) به شهوات متمایلند و مردم را به سوی خود جذب می کنند.

علل الشرایع، صفحه  ۶۰۲
موضوع :
حجاب و عفاف ,