حضرت علی (علیه السلام):   

  عفت مقاومت در برابر شهوتهاست.

تعلیم و تربیت مطهری صفحه ۱۵۰
موضوع :
حجاب و عفاف ,