زنان مانند دیگر افراد جامعه می توانند در جامعه نقش داشته و در صحنه های سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته باشند . امروزه در جمهوری اسلامی ایران زنان در تعیین سرنوشت جامعه تاثیر گذار بوده و با پذیرش بخشی از مسئولیت ها حضور خویش را در صحنه های مختلف پر رنگ نموده اند . از سوی دیگر زنان می توانند با انجام وظایف دوران غیبت ، زمینه ظهور امام زمان علیه السلام را فراهم کنند. بنابراین نقش زنان قبل از ظهور در زمینه سازی ظهور امام و حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی جلوه می کند.

کسب آگاهی هر چه بیشتر ، ایجاد آمادگی در خود و دیگران ،تربیت فرزندان و آشنا نمودن آنها با حضرت مهدی علیه السلام و ایجاد شوق و عشق و شور در آنها بخشی از این نقش مهم می باشد.
موضوع :
حجاب و عفاف ,