دختران و بانوان فرزانه و فهیم وقتی به بلوغ فکری می رسند، متین و با وقار می شوند. نه با هر موج به این سو و آن سو می روند،و نه رضای خدا را با پسند مردم عوض می کنند.

حجاب، سلاح مقاومت در برابر بی بند و باری است.

پرنیان پاکدامنی
موضوع :
حجاب و عفاف ,