عفاف در حجاب ، در سوره نور و احزاب در قران کریم مطرح شده است . اجمالا می توان گفت :

که در سوره ی نور احکام حجاب و عفاف به طور کامل در ابعاد فردی و اجتماعی مطرح شده است و در سوره ی احزاب یکی از مصادیق آن ، یعنی مصداق اجتماعی آن و جایگاه اجتماعی و سیاسی زن ، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

به آیات ذیل مراجعه کنید:

آیه ۲ و ۳ نور

آیات ۴ و ۵ و ۲۳ و ۲۵

آیات ۶ تا ۹

آیات ۱۱ تا ۱۸

آیه ۱۹

آیه ۲۱

آیات  ۲۷ و ۲۸

آیه ۳۰

آیه ۳۱

آیه ۳۲

آیه ۳۳

آیه ۵۹

آیه ۶۰ سوره ی مبارکه ی نور

 
موضوع :
حجاب و عفاف ,