پاکدامنی و عفاف

گوهری قیمتی و مرواریدی ارزنده است که

باید با هزاران چشم ازآن مراقبت کرد.

این گوهر اگر گم شود دیگر به دست نمی آید

و این مروارید اگر بشکند دیگر درست نمی شود.

پس مواظب دزدان عفاف و غارتگران سرمایه ی حجاب باشیم.

مگر مروارید شکسته قیمتی دارد؟

                                                                               پرنیان پاکدامنی
موضوع :
حجاب و عفاف ,