آنان که از بی حجابی و برهنگی و خودنمایی لذت می برند ،شاید فراموش کرده اند که دستگاه های دقیق خدا ، این صحنه ها را ضبط و فیلم برداری می کند و فردای قیامت مورد سوال قرار خواهند داد.

آیا حاضرید فیلم تماس ها و روابط شما در قیامت به نمایش عمومی درآید و رسوایی به بار آورد؟ محکمه ی الهی اسناد و مدارک فراوان از اعمال ما در اختیار دارد ، برای آنها چه جوابی داریم؟

 
موضوع :
حجاب و عفاف ,